Naučni skupovi

*Научни скуп: «ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У III МИЛЕНИЈУМУ»  намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекторима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине. Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику одрживог развоја   у многим областима  науке и производним секторима у складу са Миленијумским циљевима развоја.

ПРИЈАВА >>>

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Парадигма одрживог развоја
 2. Стратегија и принципи одрживог развоја
 3. Одрживо управљање животном средином
 4. Активизација рада у оквиру Глобалног партнерства за одрживи развој
 5. Индикатори одрживог развоја.
 6. Одрживи развој и економски раст
 7. Одржива производња и потрошња
 8. Јачање улоге финансијских институција у заштити животне средине
 9. Одржива енергетика и обновљиви извори енергије
 10. Обезбеђивање јефтиних, поузданих и савремених извора енергије за све
 11. Стварање oдрживе инфраструктуре уз примену еколошких технологија.
 12. Развој иновационих активности у циљу заштите животне средине
 13. Усвајање мера за борбу с еколошким проблемима
 14. Обезбеђивање сигурности и одрживости животне средине у градовима и насељима
 15. Усвајање хитних мера у борби против климатских промена и њихових последица
 16. Рационално коришћење океана, мора и морских ресурса за одрживи развој
 17. Заштита и обнова копнених екосистема и промовисање њиховог рационалног коришћења
 18. Борба против дезертификације и деградације земљишта
 19. Заустављање процеса губитка биодиверзитета
 20. Одрживи развој пољопривреде
 21. Одрживо коришћење и управљање водним ресурсима
 22. Одрживи развој у области саобраћаја и туризма
 23. Одрживи  развој шумарства
 24. Одрживо грађевинарство и архитектурa
 25. Правна регулатива у области заштите животне средине
 26. Мониторинг стања животне средине

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт 12 pt) примамо до 20. марта 2017. године на E-mail: ecologica@mts.rs. Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 6 страна А4 формата, фонт 12, штампане у 2 примерка и на CD, доставити у току научног скупа, или електронском поштом. Котизација износи 12.000,00 дин

Информације на тел. 064 38 000 80 или (011) 3244 248.

ПРИЈАВА >>>


Међународни научни скуп

ЕКОЛОШКА КРИЗА: ТЕХНОГЕНЕЗА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Београд, 21 – 23. априла 2016. године

Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику повезаности еколошке кризе, климатских промена и техногенезе. Научни скуп: «ЕКОЛОШКА КРИЗА: ТЕХНОГЕНЕЗА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ» намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економистима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекторима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Узроци еколошке кризе
 2. Техногени извори загађења
 3. Климатске промене и природне катастрофе
 4. Менаџмент ризика у борби са последицама природних катастрофа
 5. Повратна спрега климатских промена и еколошке  кризе.
 6. Животна средина и проблеми адаптације на климатске промене
 7. Стање и методе анализе загађености животне средине
 8. Компјутерско моделирање климатских промена
 9. Пољопривреда и климатске промене

10. Методе адаптације на климатске промене у шумарству и пољопривреди

11. Утицај климатских промена на транспортну инфраструктуру

12. Енергетска ефикасност и нове технологије у градитељству

13. Ресурсоштедљивe технологијe и адаптација на промене климе

14. Биодиверзитет и климатске промене

15. Савремена енергетика и адаптација привреде на климатске промене

16. Техногени утицај на животну средину и заштита културног наслеђа

17. Правни и економски аспекти заштите животне средине

18. Зелена економија

19. Банкарски кредити и извори финансирања у заштити животне средине

20. Дистрибуција финансијских средстава у циљу заштите животне средине

21. Европски фондови и заштита животне средине

22. Иновације у еколошкој терминологији енглеског језика.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ

Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику. Пријаве учешћа и апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4 формата фонт Arial 12 pt) примамо до 20. марта 2016. године на E-mail: ecologica@mts.rs. Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а рецензирани радови у часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 6 страна А4 формата, фонт Arial 12 pt, штампане у 2 примерка и на CD, доставити у току научног скупа, или електронском поштом.

Котизација за учешће на скупу износи 12.000,00 динара. Уплата пре почетка Скупа на текући рачун Друштва ECOLOGICA: 200 – 2718500101033 – 84, или лично на Скупу. Информације на E-mail:ecologica@mts.rs ili na телефоне  064 38 000 80 и (011) 32 44 248.

 

Пријава за научни скуп >>>

 


НАУЧНО-СТРУЧНО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРБИЈЕ „ECOLOGICA“
И ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Вас позивају на Тематски скуп:
„ЗНАЧАЈ И ПРИМЕНА АРХУСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“
Који се одржава у Градској управи Града Београда, Улица 27. марта 43 – 45
04. новембра 2015. године у 12,00 часова, Сала у сутерену
Више информација >>>


НАУЧНО-СТРУЧНО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРБИЈЕ
позива Вас на Тематски скуп:
„АНАЛИЗА РАСТА ИНФОРМИСАНОСТИ ЈАВНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
О ЗНАЧАЈУ АРХУСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“
који се одржава у сали МАТИЦЕ СРПСКЕ, Ул. Матице српске 1, Нови Сад
06. новембра 2015. године у 11,00 часова
Координатор Тематског скупа: Проф. др Лариса Јовановић
Модератор Тематског скупа: Проф. др Ђорђе Јовановић
Предавачи:
Проф. др Ђорђе Јовановић, Проф. др Лариса Јовановић, Проф. др Владан Јолџић

Више информација >>>


PROGRAM RADA za 2015. godinu.pdf


Програм Међународног научног скупа обухвата многе тематске целине и целокупну проблематику утицаја климатских промена на животну средину и мере за адаптацију привреде. Научни скуп: „ЖИВОТНА СРЕДИНА И АДАПТАЦИЈА ПРИВРЕДЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ“ намењен је свим стручњацима у домену заштите животне средине: истраживачима, економи-стима, правницима, инжењерима, наставницима, метеоролозима, инспекто-рима и свима који имају одговоран однос према заштити животне средине.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

 1. Климатске промене и природне катастрофе
 2. Животна средина и проблеме адаптације на климатске промене
 3. Адаптација на глобалне промене као неопходан део секторске политике
 4. Методе ублажавања климатских промена
 5. Значај технолошких иновација у адаптацији на климатске промене
 6. Компјутерско моделирање климатских промена у циљу истраживања нових метода адаптације на климатске промене
 7. Савремена енергетика и адаптација привреде на климатске промене
 8. Примена нових агротехничких метода у циљу адаптације пољопривреде на климатске промене
 9. Адаптација транспортне инфраструктуре на климатске промене
 10. Значај  нових технологија у градитељству у циљу адаптације на климатске промене
 11. Биодиверзитет и адаптација на климатске промене
 12. Примена нових метода у шумарству и пољопривреди у циљу адаптације на климатске промене
 13. Rесурсоштедљивe технологијe у циљу адаптације на промене климе
 14. Организациони аспекти у превентивној припреми предузећа за климатске промене
 15. Менаџмент ризика у борби са последицама природних катастрофа
 16. Правни и економски аспекти примене нових метода у адаптацији на промене климе
 17. Зелена економија
 18. Стање и методе анализе загађености животне средине

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ.pdf   >>>